คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 30


ระหว่างวันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 80 หน่วยกิตขึ้นไป
2. ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในองค์กรใด
3. มีความตั้งใจจริงและสามารถฝึกงานได้ตามเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ : ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-3108170

#ฝึกจริง #ทำจริง #ได้ประสบการณ์
#RULAW #นิติราม #ฝึกงาน #รุ่นที่30