ตามที่ ม.ร. ๓๐ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ประกาศว่ากระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์บางกระบวนวิชา ในหน้า ๒๖ - ๒๗ ได้เปิดให้เฉพาะนักศึกษารหัส ๖๐ ... เป็นต้นไปลงทะเบียน  นั้น

                    คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งว่าคณะนิติศาสตร์เปิดให้นักศึกษาทุกชั้นปี (นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาค ๒ เป็นต้นไป) สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาตามที่ระบุในตารางข้างท้ายนี้ได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษารหัส ๖๐... เป็นต้นไปเท่านั้น 
         

 
หลักสูตร 2560

ชื่อกระบวนวิชา

LAW3048 (3)

สังคมวิทยาทางกฎหมาย (Sociology of Law)

LAW3057 (3)

กฎหมายโรมันเบื้องต้น (Introduction to Roman Law)

LAW3058 (3)

กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องต้น (Introduction to Anglo-American Law)

LAW3059 (3)

สถาบันกฎหมายอเมริกัน (American Legal Institution)

LAW3060 (3)

กฎหมายอิสลาม (Islamic  Law)

LAW3061 (3)

กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (Comparative Civil Law)

LAW3062 (3)

กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ (Comparative Business Law)

LAW3063 (3)

สัญญาสำคัญทางธุรกิจ (Major Business Contracts)

LAW3064 (3)

ปัญหาในกฎหมายแพ่ง (Problems in Civil Law)

LAW3065 (3)

การให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทางธุรกิจ (Counsel for Problems in Business Law)

LAW4061 (3)

กฎหมายสหภาพยุโรป (European Union Law)

LAW4062 (3)

ประวัติศาสตร์กฎหมายและระบบกฎหมายหลัก (Thai Legal History and Major Legal Systems)

LAW4063 (3)

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

LAW4064 (3)

เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักกฎหมาย (Political Economy  for  Lawyers)

LAW4065 (3)

สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย (Political Sociology for  Lawyers)

LAW4066 (3)

กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)

LAW4067 (3)

กฎหมายป้องกันทางเศรษฐกิจและคุ้มครองผู้บริโภค (Anti Trust and Consumer Protection Law)

LAW4068 (3)

กฎหมายเกี่ยวกับความผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้า (Product Liability Law)

LAW4070 (3)

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (International Trade Law in Digital Economy)

LAW4071 (3)

กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ (Comparative Company Law)

LAW4073 (3)

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ (Comparative Criminal Justice)

LAW4074 (3)

นิติเศรษฐศาสตร์ (Economic Law)

LAW4076 (3)

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (Law on  Excise Tax)

LAW4077 (3)

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ (Laws on Value Added Tax, Specific Business Tax and Stamp Duty)

LAW4078 (3)

กฎหมายภาษีท้องถิ่น (Law on Local Tax)

LAW4079 (3)

กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีภาษีอากร (Law on Tax  Case Procedure)

LAW4080 (3)

การวางแผนภาษีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ (Basic Tax Planning for Business)

LAW4081 (3)

ระบบภาษีเปรียบเทียบ (Comparative Tax Systems)

LAW4082 (3)

กฎหมายภาษีการรับมรดกและการให้ (Inheritance and Gift Tax Law)

LAW4083 (3)

กฎหมายภาษีระหว่างประเทศเบื้องต้น (Introduction to International Tax Law)