ในหัวข้อ "การศึกษาต่อ เทคนิคการเรียน และการสอบในระดับเนติบัณฑิต"

โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
(รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด)

ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ คณะนิติศาสตร์ อาคาร๑ ชั้น๓ ห้อง๑๓๐๓
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 023108170
***ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ***ไม่มีการสำรองที่นั่ง***

#สอบ #เนติบัญฑิต #นิติราม