ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง กระบวนวิชาเลือกกฎหมายที่เปิดบรรยายในภาค ๒/๒๕๖๐