แจ้งนักศึกษา

เรื่อง กำหนดการยื่นจบฯ และชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (หรือสำเร็จก่อนปี 2559 และยังไม่ได้ยื่นจบฯ) โปรดดำเนินการยื่นจบครบหลักสูตร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

2. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โปรดดำเนินการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ดำเนินตามกำหนดการข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะนิติศาสตร์