ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าอบรม โครงการพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

ติวเนติฯ 10วัน โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้
กลุ่มวิชากฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มวิชากฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เปิดรับสมัคร วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
โดยใช้หลักฐานการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน หรือ สำเนาใบรับรองสภา หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสี สุภาพหน้าตรง ขนาดครึ่งนิ้ว 2 รูป 

ณ ห้องหน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ อาคาร1 ชั้น2 ห้อง1203 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :023108170

ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร รับจำนวนจำกัดเพียง ขาละ100 คนเท่านั้น ทั้งนี้ #ฟรี และ#ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ