ศูนย์กฎหมายภาษีอากรและการเงิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมบริการวิชาการด้านกฎหมายภาษี
เรื่อง "สิทธิในการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 1512 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครจำนวน 30 ท่าน 
ค่าธรรมเนียมเข้าอบรมท่านละ 100 บาท

เปิดรับสมัครในวันที่ 22 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถสมัครและชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง
ที่ ศูนย์บริการวิชาการและให้ความช่วยเหลือทางสังคม (กฎหมายไทย) ห้อง 2402-2403 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะนิติสาสตร์