เชิญนักศึกษาทุกท่านสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเภทเดี่ยว เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ สำนักงานศาลยุติธรรม (ชิงแชมป์ประเทศ) โดยการคัดเลือกจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 ประเภท

1. ประเภทกฎหมายแพ่ง
2. ประเถทกฎหมายอาญา
3. ประเภทกฎหมายวิธีสบัญญัติ

                     ผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อลงแข่งขัน ณ สำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป

รับสมัครในวันที่25 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2561
แข่งขันวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561