คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จัดในวันที่ ๓ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ อาคาร KTB ๓๐๑ วิทยาเขตบางนา (รามฯ ๒)

--------------------

2.โครงการแนะแนวหลักสูตรนิติศาสตร์

จัดในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๓๐๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑ (รามฯ ๑)
ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พบกับ คณบดีและคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน