คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 31

ระหว่างวัน 18-26 มกราคม 2561