ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์แะผู้สนใจรับชมศาลจำลอง เรื่องลับ ลวง พราง

พบกับเหตุการณ์จำลองคดีที่เกิดขึ้น
ทั้งตื่นเต้น สนุกสนาน ได้ความรู้กฎหมาย
และเห็นขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณา
ที่เกิดขึ้นจริงในศาล

วันที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง LOB 1303