ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศาลปกครองกลาง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักงานศาลปกครอง

ในวันที่ 20-21 พ.ย. 2561 

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่หน่วยกิจการนักศึกษา นต. อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203
รัลสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. - 7 พ.ย. 61
เวลา 09.00 - 16.30 น.

รับจำนวนจำกัดเพียง 120 คน 

***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ***

***หมายเหตุ นักศึกษาทุกท่านที่สมัครต้องมาเข้าร่วมทั้งสองวัน มิฉะนั้นทางโครงการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์