ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศาลปกครองกลาง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักงานศาลปกครอง

วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑