ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม

โครงการอภิปรายทางวิชาการด้านกฎหมายทรัยพย์สินทางปัญญาเรื่อง "สิทธิบัตรกัญชา ใครได้ใครเสีย