คณะนิติศาสตร์ ประกาศสรรหานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รับรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์ สำหรับนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 คน

โดยมีคุณสมบัติ
1. สอบผ่านวิชาบังคับตามหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้จดทะเบียนศึกษาตลอดหลักสูตร อันเป็นหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมีผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม และ
2. ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง และ
3. เป็นผู้มีคุณธรรม

สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มกราคม 2566 (วันเวลาราชการ)