ประกาศจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารด้านหน้า อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์