ประกาศงานปรับปรุงโครงสร้างหลังคา อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์