คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 11)

 

ลงชื่อจองสิทธิ คลิก