คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
 
ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 12)