เจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ

โครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นายอดิสุทธ เชาวรินทร์

นายสิงห์ เสือคง 

 

นางสาวสุธาสินี พิสมัย

นางสาวพรพิมล มิ่งคำ

 

 

 

 

 นางสาวเบญชญา พิสมัย

 

นายประทุม อินหาดกรวด 

 

 

นางรัชนี ไชยจันดา

 

นางเกษร ชัยมีแรง

 

 นางสาวรัศมี โพธิ์รักงาม

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 นางจุลีพร แสงสุข

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

 

 นางสาวนลินี พุมนวน

 

 นางสาวณัฐจิตรา แสงอ่อน

 

 

 

นายวิษณุ เหมือนแม้น 

 

 นายสุรชัย พยุงทอง

 

 

นายประเวทย์ ปาวรีย์

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภาคพิเศษปริญญาโท

 

 นายวุฒิบูรณ์ สุมามั่น

 

 

โครงการภาคพิเศษอื่นๆ