เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วม "การแข่งขันการประนอมข้อพิพาท และการเจรจาต่อรอง" ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการทีเอชเอซี (Thailand Arbitration Center: THAC)
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ดังนี้
          1. คว้า "รางวัลชนะเลิศ" ประเภทการเจรจาต่อรอง และ รางวัล "ทีมที่ใช้ศักยภาพในการเจรจาสูง" โดย น.ส.เมย์ ทับไทร และ น.ส. สาริสา ชุติณบดินทร์ (ทีม Of Mice and Men) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
          2. คว้า "รางวัลรองชนะเลิศ" ประเภทการเจรจาต่อรอง โดย น.ส.นันธิกา สำราญ และ นายชัชวาลย์ โพธิ์เจริญ (ทีม Law Veen) ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
การประนอมข้อพิพาท (Mediation) คือ การใช้บุคคลที่สามมาช่วยเหลือพูดคุยในการหาทางยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ส่วนการเจรจาต่อรอง (Negotiation) คือ การพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาระหว่างคู่พิพาทด้วยกันเอง หรืออาจเป็นการเป็นการเจรจาเพื่อความร่วมมือต่างๆก็ได้ เช่น ทางธุรกิจหรือการค้าการลงทุนต่างๆ ทั้ง การเจรจาต่อรอง การประนอมหรือการไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) รวมเรียกว่าเป็น การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution: ADR)
         นักศึกษาที่สนใจสามารถลงเรียน LAW3156(3056) อนุญาโตตุลาการ หรือ LAW4191 กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบต่างๆได้