วิดีทัศนำเสนอโครงการศึกษาประวัติศาสตร์การค้าในสมัยอยุธยา

 

 ตอนที่ 1 >> www.youtu.be/IxIB0_s2fR4

 

ตอนที่ 2 >> https://youtu.be/yd5ISzx1k7o

ตอนที่ 3 >>https://youtu.be/6TCV7KBgFV0

 

                  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (๑) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจด้านการวิจัย (๓) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดระบบและกลไกด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยกำหนดให้มีนโยบาย แผนงาน โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของคณะนิติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 

                   คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เห็นความสำคัญของการนำศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชากฎหมาย จึงนำจุดเด่นของการผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายมาสร้างระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม จึงได้กำหนดให้จัด“โครงการศึกษาประวัติศาสตร์การค้าในสมัยอยุธยา” ช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขึ้นเพื่อนำศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ในกระบวนวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (LAW4010)  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมาย และวิวัฒนาการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ระบบกฎหมายในสมัยอยุธยา