ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา "ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนละ 3000 บาท