ประกาศ คณะนิติศาสตร์ให้ทุนการศึกษา

ประเภทส่งเสริมการศึกษา (ขัดสน)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

จำนวนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม คลิก

 

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษา ม.รามคำแหง ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และไม่เป็นนักศึกษาระบบ Pre-degree

๒. มีสัญชาติไทย

๓. มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย

๔. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา

     ๘ ปีสมัครใหม่

๕. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาใด ๆ ในปีเดียวกัน

๖. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒  ภาคเรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงภาคฤดูร้อน/๒๕๕๙

๗. มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้ในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน

หลักฐานประกอบใบสมัคร

๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้มอบหมาย จำนวน ๑ ฉบับ (ทางคณะฯ ดำเนินการเอง)

๓. ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปี ๑ จนถึงภาคฤดูร้อน/๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จลงทะเบียนภาค ๑/๒๕๕๙  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๖. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทยหรือไทยพาณิชย์ จำนวน ๑ ฉบับ (มีการเคลื่อนไหวของบัญชีตลอด)

๗. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบิดา-มารดา จำนวน ๑ ฉบับ

๘. สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา-มารดา ในกรณีถึงแก่กรรม จำนวน ๑ ฉบับ

๙. ไปรษณียบัตร ระบุชื่อ - ที่อยู่ ปัจจุบันของนักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

สนใจสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่..หน่วยกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์      

ห้อง ๑๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๗๐   (หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)