ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา ประเภทส่งเสริมการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙


นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ในวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เริ่มรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๔๐๓ ชั้น ๔ อาคาร ๑ คณะนิติศาสตร์

สอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๗๐