ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

และได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์

ประเภท ส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

*****

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อ

และติดตามการประกาศรับทุนการศึกษาได้ที่….

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

อาคารศิลาบาตร (SBB) ชั้นลอย หรือ http://www3.ru.ac.th/scholarship/ 
(ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

หน่วยกิจการนักศึกษา นต. โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๑๗๐