ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “คุณศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง”