ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม

ประจำปี 2561 จำนวน 1 ทุน ๆ 10,000 บาท

     

       หลักฐานการรับสมัค

  1. สำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน
  2. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน
  3. เอกสารแสดงผลการเรียน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทยหรือไทย พาณิชย์ (ชื่อนักศึกษา) *มีการเคลื่อนไหวของบัญชีตลอด*

 

      คุณสมบัติ

      1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือ 3

      2. มีผลการเรียนพอใช้ เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

      3. มีผลการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

      4. เป็นนักศึกษาเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

      5. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

      6.ไม่เคยได้ทุนการศึกษาใด ๆ ในปีเดียวกัน

 

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่

หน่วยกิจการนักศึกษา ห้อง 1203

อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-2310-8170

ภายในวันที่  กรกฎาคม 2561