ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท”

ปีการศึกษา ๒๕๖๑