ประกาศ คณะนิติศาสตร์ให้ทุนการศึกษา
ประเภทส่งเสริมการศึกษา (ขัดสน)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
จำนวนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่..หน่วยกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ห้อง ๑๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๗๐ (หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)