ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ทุนการศึกษา ประเภทส่งเสริมการศึกษา”

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวทางคณะนิติศาสตร์จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์

ในวันศุกร์ที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๑       

เริ่มรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๔๐๓ ชั้น ๔ อาคาร ๑ คณะนิติศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๗๐