ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล  สิรพิทูร 

ประวัติอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

สลิล สิรพิทูร

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

Assistant Professor

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

Slin Sirapitool

ประวัติการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุเป็นภาษาต่างประเทศในระดับชั้นการศึกษานั้น)

ปริญญาเอก : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท : LL.M. in International Legal Studies 

(Washington Collage Of Law, American 

University)

ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่รับผิดชอบ (รหัสวิชาและชื่อวิชา)

ระดับปริญญาตรี

1. LAW 2116/2016 กฎหมายธุรกิจ

2. LAW 3115/3015 กฎหมายธุรกิจ 2

3. LAW 4106/4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

และคดีอาญา

4. LAW 4156/4056 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ระดับปริญญาโท

1. LAW 6000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

2. LAW 6104 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

  • สลิล สิรพิทูร. 2563. กฎหมายธุรกิจ BUSINESS LAW. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บทความ

  • ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ และ สลิล สิรพิทูร. 2546. “ธรรมสิทธิ์.” ใน ราม’รพี 46. บรรณาธิการโดย อภิชัย มานิตยกุล, หน้า 46-60. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
  • สลิล สิรพิทูร และ ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์. 2559. “การแปลงสัญชาติ.” ใน วารสารกฎหมาย ฉบับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 ฉบับที่ 5, หน้า 378-387. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
  • สลิล สิรพิทูรและพรพรหม อินทรัมพรรย์. 2564. “การประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ใน วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564), กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ผลงานวิจัย

  • ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ และ สลิล สิรพิทูร. 2552. รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเพทมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
  • สลิล สิรพิทูร และ ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์. 2555. รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเพทมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
  • สลิล สิรพิทูร และ ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์. 2555. รายงานการวิจัย เรื่อง การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

E-Mail (RU Mail)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.