อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ (เพื่อนำลง Website คณะฯ)

 

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

ภัทระ ลิมป์ศิระ

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

Assistant Professor

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

Patthara Limsira, Esq

ประวัติการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุเป็นภาษาต่างประเทศในระดับชั้นการศึกษานั้น)

2553 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก)

2550 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


2558 Certificate, International Foundation for the Law of the Sea, Summer Academy at the International Tribunal for the Law of the Sea, Germany

2556 Certificate, United Nations Regional Course in International Law, The Codification Division of the United Nations Office of Legal Affairs

2556 หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

2553 Certificate, Summer Course on Space Law and Policy, European Centre for Space Law, Spain

2553 Certificate of Honors, Xiamen Academy of International Law, P.R. China

2551 ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความ

รายวิชาที่รับผิดชอบ (รหัสวิชาและชื่อวิชา)

1. LAW1106

2. LAW4103

3. LAW4133

4. LAW4160

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

1. Contributor. Encyclopedia of Public International Law in Asia. Brill. 2021.

2. Contributor. Encyclopedia of Law of the Sea in Asia. Brill. Forthcoming. 

ตำรา

-

วิจัย

1. หัวหน้าโครงการ. โครงการข้อมูลกฎหมายเรื่อง กฎหมายของประเทศพม่าและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศพม่า. ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2563.

2. หัวหน้าโครงการ. หลักนิติธรรมกับกลไกการระงับข้อพิพาทของรัฐสมาชิกอาเซียน. ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.

3. หัวหน้าโครงการ. สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอาเซียน. ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558

4. ผู้ร่วมวิจัย. การปรับปรุงกฎหมายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,  2557.

5. ที่ปรึกษา. หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ. ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, 2556.


บทความ ภาษาไทย

1. ภัทระ ลิมป์ศิระ, สุธินี รัตนวราห, และ ศิริพร  มณีพันธ์. “กาแฟแฟร์เทรด: การเพิ่มมูลค่าด้วยความเป็นธรรม.” วารสารกฎหมาย 36, 2 (ก.ย. 2561): 293-330.

2. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “การค้ากาแฟระหว่างประเทศ: จากหลักเกณฑ์สู่ความร่วมมือ.” บทบัณฑิตย์ 72, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560): 1-62.

3. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “การกำเนิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน.” บทบัณฑิตย์ 72, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559): 1-43.

4. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “การขยายตัวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.” วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 5, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559): 37-52.

5. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย: ตอนงานสอนในส่วนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง.” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 4, 2 (2558): 3-14.

6. ภัทระ ลิมป์ศิระ, อภิชัย มานิตยกุล, และ ธัญ สกุลธัญ. หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ. วารสารกระบวนการยุติธรรม 7, 3 (2557): 35-54. 

7. ยุทธ ลิมป์ศิระ และ ภัทระ ลิมป์ศิระ. “ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการทดน้ำ ไขน้ำ ในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช 2467.” ใน รพีพัฒนศักดิ์ 2556, หน้า 49-53. กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2556.

8. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “การคุ้มครองปัจเจกชนในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในมุมมองกฎหมายระหว่างประเทศ.” ใน รพีพัฒนศักดิ์ 2555, หน้า 127-148. กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2555.

9. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “ข้อคิดทางกฎหมายบางประการในการนิยาม “ภัยพิบัติ”.” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 1, 1 (2555): 65-91.

10. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “พัฒนาการของบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ: การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ.” ดุลพาห 58, 3 (กันยายน – ธันวาคม 2554): 18-61.

11. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “การใช้หลัก “ความรับผิดชอบเพื่อปกป้อง” เพื่อช่วยเหลือเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติ.” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3, 1 (2554): 89-129.

12. ภัทระ ลิมป์ศิระ. เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 13/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สิทธิพื้นฐานของผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชานุภาพ, 2554.

13. ชลิต แก้วจินดา และ ภัทระ ลิมป์ศิระ. “สิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ.” วารสารกฎหมาย 29, 1 (ฉบับพิเศษ 2554): 399-435.

14. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ.” วารสารกฎหมาย 28, 3 (พฤศจิกายน 2554): 153-194.

15. ชลิต แก้วจินดา และ ภัทระ ลิมป์ศิระ. “สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ.” จุลนิติ 8, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554): 74-83.

16. ภัทระ ลิมป์ศิระ, เปรมมิศา หนูเรืองงาม, และ ณัฐกร ศรคุณ. “จุดสมดุลของสิทธิมนุษยชนกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน.” บทบัณฑิตย์ 66, 2 (มิถุนายน 2553): 176-208.

17. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “กรอบทางกฎหมายระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ: เส้นทางจากสากลไปสู่ภูมิภาค.” วารสารยุโรปศึกษา 18, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 82-123.

18. ภัทระ ลิมป์ศิระ. “สิทธิพื้นฐานของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ.” วารสารกระบวนการยุติธรรม 4, 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553): 21-44.

บทความ ภาษาอังกฤษ

1. Patthara Limsira, “A Journey of Thailand to the Hague Conference on Private International Law.” Journal of East Asia and International Law 14, 2 (2021): Forthcoming.

2. Patthara Limsira, “The Lawsuit against the United States for Causing COVID-19.” Journal of East Asia and International Law 13, 2 (2020): 233-246.

3. Patthara Limsira, “Toward a New Salvage Regime for Environment:  Reformation of the International Convention on Salvage 1989 and Thailand’s Implementation.” Journal of East Asia and International Law 13, 1 (2020): 179-190.

4. Patthara Limsira. “The Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930.” Journal of East Asia and International Law 12, 1 (2019): 193-199.

5. Patthara Limsira. “The Treaty-Making Power of the 2017 Constitution of the Kingdom of Thailand.” Journal of East Asia and International Law 10, 2 (2017): 576-582.

6. Patthara Limsira. “The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: Thailand’s Implementation.” Journal of East Asia and International Law 9, 2 (2016): 543-549.

7. Limsira, Patthara and Pornprom Indrambarya. “Promote Cross-Border Legal Education in Support of the ASEAN Community: Thailand’s Perspective.” Bot Bundit 71, 2 (April-June 2015): 350-369. 

8. Patthara Limsira.“Thailand as an ASEAN-China Coordinator Country on the South China Sea Disputes (Thailand).” Journal of East Asia and International Law 7, 2 (2014): 554-560.

9. Patthara Limsira. “Dialogue Process for Peace in the Border Provinces of Southern Thailand (Thailand).” Journal of East Asia and International Law 6, 2 (2013): 606-610.

10. Patthara Limsira. “Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure.” Journal of East Asia and International Law 6, 1 (2013): 290-293.

11. Patthara Limsira.  “Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety.” Journal of East Asia and International Law 5, 1 (2012): 290-294.

12. Patthara Limsira. “The United Nation Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders.” Journal of East Asia and International Law 4, 1 (2011): 241-243. 

13. Patthara Limsira. “Treaty between the Kingdom of Thailand and the Kingdom Belgium on the Transfer of Sentenced Persons and on Co-operation in the Enforcement of Penal Sentences.” Journal of East Asia and International Law 3, 2 (2010): 488-490. 

14. Patthara Limsira. “Second Additional Protocol to the Protocol between the Republic of Peru and the Kingdom of Thailand to Accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation.” Journal of East Asia and International Law 3, 1 (2010): 235-238. 

15. Patthara Limsira. “The Section 190 of Constitution of the Kingdom of Thailand.” Journal of East Asia and International Law 2, 2 (2009): 545-547. 

16. Patthara Limsira. “The ASEAN Charter.” Journal of East Asia and International Law 2, 1 (2009): 299-301. 

17. Patthara Limsira. “Joint Communiqué between the Royal Government of Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand.” Journal of East Asia and International Law 1, 2 (2008): 411-413. 

18. Patthara Limsira. “Economic Partnership Agreement between Thailand and Japan (JTEPA).” Journal of East Asia and International Law 1, 1 (2008): 198-200. 

E-Mail (RU Mail)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.