อาจารย์ ดร.ดนพร   จิตต์จรุงเกียรติ

ประวัติอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

โชติชวัล โชติกเสถียร

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

 

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

Chotchawan Chotikasathaen

ประวัติการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุเป็นภาษาต่างประเทศในระดับชั้นการศึกษานั้น)

นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MASTER OF LAWS International Business Law

Case Western Reserve University

รายวิชาที่รับผิดชอบ (รหัสวิชาและชื่อวิชา)

1. LAW2109

2. LAW2111

3. LAW2112

4. LAW116

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

1.การประกันภัยอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การเยียวยาความเสี่ยงภัยในยุคดิจิทัล

(Cyber Insurance, Mitigation of Losses in Digital Era)E-Mail (RU Mail)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.