อาจารย์ภาณุ   ตติยะวรนันท์

ประวัติอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

ภาณุ ตติยะวรนันท์

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

Lecturer

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

Panu Tatiyaworanan

ประวัติการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุเป็นภาษาต่างประเทศในระดับชั้นการศึกษานั้น)

ปริญญาเอก -

ปริญญาโท

Master of Laws (LL.M.) Southern Methodist University

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร -

อื่น ๆ -

รายวิชาที่รับผิดชอบ (รหัสวิชาและชื่อวิชา)

1. LAW 2106 กฎหมายอาญา 1

2. LAW 2107 กฎหมายอาญา 2

3. LAW 2113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน

4. LAW 2116 กฎหมายธุรกิจ

5. LAW 4106 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

6. LAW 3169 กฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ -

ตำรา -

วิจัย

1. รายงานวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายอาญาในการควบคุมผู้จำหน่ายเลนส์สัมผัส โดยได้รับทุนอุดหนุนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2562

บทความ

1. บทวิจารณ์หนังสือ “ปรัชญากฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา” ตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ พ.ศ.  2559

E-Mail (RU Mail)