อาจารย์ฐิติพร  วัฒนชัย

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ (เพื่อนำลง Website คณะฯ)

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

ฐิติพร  วัฒนชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

Lecturer 

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

Thitiporn Watthanachai

ประวัติการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุเป็นภาษาต่างประเทศในระดับชั้นการศึกษานั้น)

ปริญญาเอก กำลังศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

  • M.Sc. in Business Administration with Specialization in International Business and Entrepreneurship 

Mälardalens Högskola, Sweden

  • LL.M. in European Intellectual Property Law

          Stockholm University, Sweden  

  • LL.M. in Environmental law

Stockholm University, Sweden  

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

 -NYU’ s Center for Transnational Litigation, Arbitration and Commercial Law And Thailand Arbitration Center’s training on Procedures in Thailand Arbitration

- ใบอนุญาตว่าความ 

อื่นๆ

รายวิชาที่รับผิดชอบ (รหัสวิชาและชื่อวิชา)

1. LAW 2013/2113 กฎหมายตั๋วเงิน

2. LAW 4008/4108 กฎหมายที่ดิน

3. LAW 4009/4109 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1

4. LAW4037  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2

5. LAW 4050/4150 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

6. LAW3171 ศาลจําลอง 2

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

1.

ตำรา

1.

วิจัย

1.การกำหนดอนาคตของตนเองสำหรับชุมชนในการพัฒนาความเจริญท่ามกลางกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาชุมชนประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2.การบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา (Execution of Judgment on Intellectual Property Litigation)

บทความ

1.

2.

E-Mail (RU Mail)

1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.