อาจารย์ภิรนา พุทธรัตน์

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ (เพื่อนำลง Website คณะฯ)

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

-

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

ภิรนา พุทธรัตน์

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

-

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

PIRANA BUDDHARUT

ประวัติการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุเป็นภาษาต่างประเทศในระดับชั้นการศึกษานั้น)

ปริญญาเอก -

ปริญญาโท 

    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี 

    - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร 

    - เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57

    - วิชาว่าความ รุ่นที่ 27 จากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  พ.ศ.2549

รายวิชาที่รับผิดชอบ (รหัสวิชาและชื่อวิชา)

1. LAW3011/LAW3111 (2) กฎหมายลักษณะพยาน

2. LAW4003/LAW4103 (3) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3. LAW4006/LAW4106 (3) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

4. LAW4034/LAW4134 (3) กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

5. LAW4188 (3) กฎหมายการทูตและความสัมพันธ์ทางกงสุล

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

1.

ตำรา

1.

วิจัย

1. วิจัยเรื่อง “ปัญหาการใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในแต่ละท้องถิ่น” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2565

บทความ

1. บทความวิชาการเรื่อง “สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย” วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, 2560 

2. บทความวิชาการเรื่อง “คำท้ากับบทบาทของศาลเพื่อแสวงหาความจริงในคดีแพ่ง” วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

E-Mail (RU Mail)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.