อาจารย์ธนะชาติ ปาลิยะเวทย์

ประวัติอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ (ไทย)

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

ธนะชาติ ปาลิยะเวทย์

ตำแหน่งทางวิชาการ (อังกฤษ)

 

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

THANACHART PALIYAWATE

ประวัติการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุเป็นภาษาต่างประเทศในระดับชั้นการศึกษานั้น)

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ทนายความผู้รับใบอนุญาตและทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  
  • ที่ปรึกษากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครอบครัวกลาง

รายวิชาที่รับผิดชอบ (รหัสวิชาและชื่อวิชา)

1. LAW2003/2103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

2. LAW 4003/4103 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3. LAW 4031/4131 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

4. LAW 4035/4135 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

5. LAW 4068/4168 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า

6. LAW 4189 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

วิจัย

1. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากฎหมายการกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเพื่อให้สอดคล้องกับความผูกพันในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนสาขาการศึกษา” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3. โครงการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกสทช.  

4. โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้ายในยุโรป” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกสทช.  

5. โครงการวิจัยเรื่อง “การติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลบังคับใช้กฎหมาย” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม  

6. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหนาสำหรับหุ้นสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (CPTPP)  เรื่อง การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมบัญชีกลาง

7. โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ระยะครึ่งแผน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่  1” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

8. โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจำปีงบประมาณ 2564” โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม  

ฯลฯ

บทความ

1. บทความวิชาการเรื่อง “สารัตถะของ CPTPP : ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอเข้าร่วมเป็นภาคีของไทย (Essence of CPTPP: Legal Notes Relating to Thailand’s request for accession)” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564  

2. A research article “Legal Measures for Gratitude for Elderly Providing Social Security to the Elderly”, published in Psychology and Education Journal, 58 (1) : 1585-1590, February 2021

3. A research article “Key success factors of human resources management of the Office of Justice Fund as a result of a study on evaluating enforcement of the Justice Fund Act B.E. 2558 (2015)”, published in Psychology and Education Journal, 58 (1) : 3900 - 3904, February 2021.  

E-Mail (RU Mail)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.