รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรวรรณ ทองใหญ่

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดวงฤทัย บุญญาเสถียร
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

(ว่าง)
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์โชติชวัล โชติกเสถียร
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

อาจารย์สุณิชญา ธีรโรจน์วิทย์
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.พิชญ์ วิทยารัฐ
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   

 

นางสาวสมนึก วงษ์เจ๊ะเซ็ม
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการคณะนิติศาสตร์