ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล  ทองประยูร
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์  ภูริสินสิทธิ์
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์ภาณุ ตติยะวรนันท์
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

นางสาวพิชญ์นันท์ พันธุ์พืช
หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์พัชรดา เอื้อวรรณกิจ
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา