รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม อินทรัมพรรย์

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดวงฤทัย บุญญาเสถียร
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เตชะมา
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

อาจารย์โชติชวัล โชติกเสถียร
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.พิชญ์ วิทยารัฐ
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   

 

นางสาวพิชญ์นันท์ พันธุ์พืช
หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการคณะนิติศาสตร์