โครงการภาคพิเศษ

 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 2 ฉบับ
 3. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว อย่างละ 2 รูป กรณีเทียบโอน (ปวส. ป.ตรี ป.โท หรือของม.รามฯ กรณีไม่จบ)

เพิ่มสำเนาตามข้อ 1,2 อย่างละ 1 ฉบับ กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ สำเนาอย่างละ 3ฉบับ

หมายเหตุ : กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศให้แนบเอกสารการเทียบระดับคุณวุฒิด้วย โดย

 1. วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ติดต่อที่ สนง. คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
 2. วุฒิระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ติดต่อที่กองการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาฯ

การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 8 ภาคการศึกษาลักษณะการเรียนเป็น 2 แบบ คือ

 1. เรียนแบบทวิภาค (Semester System)
      โครงการที่เรียนแบบ ทวิภาค
      โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   
 2. เรียนแบบ Block Course
      โครงการที่เรียนแบบ Block Course

ส่วนกลาง : โครงการฯ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) วิทยาเขตบางนา (อังคาร – พฤหัสบดี), วิทยาเขตบางนา (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) และ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดต่างๆ

ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (Block Course System) เรียนจนจบกระบวนวิชานั้นแล้วทำการวัดผล จึงจะเรียนวิชาถัดไปจนกว่าจะครบหลักสูตร แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า หรือ
  เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
 4. เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นความรู้ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
 5. เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
 1. ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท
 2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 60 บาท
 3. ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 500 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคละ 2,500 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมจัดสอบไล่ภาคละ 1,250 บาท
 6. ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการสมัครภาคการศึกษาแรก ประมาณ 23,000 บาท)

  * การคำนวณเงิน (27 CR. X 800+3750 = 25,350) จำนวน Cr. X 800+ ค่าธรรมเนียม + ค่าจัดการสอบไล่
 1. การบรรยายในชั้นเรียน
 2. การเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษา
 3. สื่อการสอน
 4. การบรรยายสรุป
 5. การวัดผลประกอบด้วย การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบไล่
 6. แต่งกายสุภาพ