นางเนื้อทิพย์ พึ่งปาน

หัวหน้าหน่วยการเงิน

 

นางจิตรา ศรีวิพัฒน์
การเงิน 

 

 

 

 นางสาวปอแก้ว ใบรัก

 

 

 นายเพชร ชื่นชม

 

 

 นางสาวบุษบา เมืองวงษ์

 

 

 

นายสหเชษฐ์ มูหะหมัดอารี
หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุสุมา โต๊ะดิน
พัสดุ