นางสมพร ภูชำนิ  

หัวหน้างานงานบริการการศึกษา

 
     

 

 

 

นางสาววัชราภรณ์ สุคันโท

หัวหน้าหน่วยหน่วยทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเปรมจิต ต่อสกุล
หน่วยทะเบียน 

 นายนรินทร์โชติ คัจฉพันธุ์
หน่วยทะเบียน

นางสาวสุพิชชา กฤษวงษ์
หน่วยทะเบียน 

นางยุพิน ชมโฉม
หน่วยทะเบียน 

 

 นางฉัตรอนงค์ รัตนภิญโญกุล
หน่วยทะเบียน

นางยุพิน ชมโฉม
หน่วยทะเบียน 

 

นายวรท ศิรินพกุล
หน่วยทะเบียน 

 

นายจิระศักดิ์  แสงอ่อน
หน่วยทะเบียน

 

 

 

     

 

 

นายศศิศ เจริญสุข 

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

 

 

นายฐิตินันท์ สุขมาก
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

 

นางสาวรัตชา  ใจอารีย์

หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ 

     

 

 

 

นางสาววัชราภรณ์ สุคันโท

รักษาการณ์หัวหน้าหน่วยประเมินการศึกษา 

 

  

 

นางสาวจีรพรรณ นรนุตกุล
หน่วยประเมินการศึกษา 

 

 

     

 

 

นายอัยการ จันลา 

หัวหน้าหน่วยกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 

นางสาวนุสรา คนไหว 
หน่วยกิจกรรมนักศึกษา

 

 

นายกิตติคุณ อริยา
หน่วยกิจกรรมนักศึกษา