นางสาวพิชญ์นันท์ พันธุ์พืช
หัวหน้างานงานบริหารและธุรการ

 
     

 

 

นางยุภาพร อุดรพันธ์ 

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

นางละเอียด ทองเจริญ 

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางสุไรลักษ์ โตภู่ 

หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

 

นางกิ่งแก้ว แดงเนียม
หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

     

 

 

นางธิติภัทร เรืองธนู
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

 

 

 

 

นางระเบียบ บรรดาศักดิ์
หน่วยสารบรรณ 

 

 

     
 

นายสมชาย อนวัช 

หัวหน้าหน่วยช่างและยานพาหนะ

 

 

นายกิตติศักดิ์ ผดุงกุล 
หน่วยช่างและยานพาหนะ 

 

นายธีระพงศ์ สุขสวัสดิ์
หน่วยช่างและยานพาหนะ 

นายเอนก ชายทวีป 
หน่วยช่างและยานพาหนะ