หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2555)

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) น.บ.

 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Laws Program

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)LL.B