ปรัชญา

       “คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาสทางการศึกษา”


ปณิธาน

       ผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้บริการที่ดีกับชนทุกชั้น ส่งเสริมการวิจัย และมีการบริหารจัดการที่ดี


วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
       2) เพื่อให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกัน
       3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างอิสระตามกำลังความสามารถ
       4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
       5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ
       6) เพื่อพัฒนาด้านงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งระดับพื้นฐานและระดับประเทศ
       7) เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ แสวงหาทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการศึกษา