อาจารย์รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร

หัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์

 

รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาครินทร์  ยุวะพุกกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  มณีพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม  อินทรัมพรรย์

 

อาจารย์ชนกพร  สุมนะเศรษฐกุล

อาจารย์สิทธิภาคย์  ภูริสินสิทธิ์

อาจารย์โชติชวัล โชติกเสถียร

 

อาจารย์ดวงฤทัย บุญญาเสถียร

อาจารย์ณัฐกฤตา ลีลาประเทือง

 

 

 

 
 
 

 นางสาวรนิดา มูหะมัดอารี

เลขานุการภาควิชาฯ

โทร.   ๒๔๗๔