ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา  ภักดีคง

ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง

 

รองศาสตราจารย์จุฑามาศ นิศารัตน์

รองศาสตราจารย์ประโมทย์   จารุนิล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติชัย รถทอง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ผลศรัทธา

 

 อาจารย์รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร 

  

 

นางสาวจารุวรรณ  สุขเรืองรอง
เลขานุการภาควิชาฯ

โทร. ๒๔๒๖