LAW Document System
    
  • ระบบจัดเก็บหนังสืองานสารบรรณ คณะนิติศาสตร์
     
  LAW Booking Room System  
    
  • ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุมสัมนา คณะนิติศาสตร์
     
  LAW Booking Car System   
    
  • ระบบจองรถยนต์ คณะนิติศาสตร์
     
  LAW Research System   
    
     
 RAM MIS System