หน่วยงานภายในและบุคลากร

 

เจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ

โครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นางสาวพัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษจันทร์-ศุกร์

 

 นายอดิสุทธ เชาวรินทร์

นายสิงห์ เสือคง 

 

นางสาวสุธาสินี พิสมัย

นางสาวพรพิมล มิ่งคำ

 

นายวิษณุพร อริยะ

 

 

 นางสาวเบญชญา พิสมัย

 

นายประทุม อินหาดกรวด 

 

 

นางรัชนี ไชยจันดา

 

นางเกษร ชัยมีแรง

 

 นางสาวรัศมี โพธิ์รักงาม

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 นางจุลีพร แสงสุข

หัวหน้าสำนักงานโครงการภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

 

 นางสาวนลินี พุมนวน

 

 นางสาวณัฐจิตรา แสงอ่อน

 

 

 

นายวิษณุ เหมือนแม้น 

 

 นายสุรชัย พยุงทอง

 

 

นายประเวทย์ ปาวรีย์

 

 

 

 

 

 

 

โครงการภาคพิเศษปริญญาโท

 นางสาวเกวลิน เวชวิสัย

 นายวุฒิบูรณ์ สุมามั่น

 

 นางสาวระพีพรรณ ศิริเขตต์

โครงการภาคพิเศษอื่นๆ

 

 

 

   

นางสาวสมนึก วงษ์เจ๊ะเซ็ม
ภาควิชากฎหมายทั่วไป

(ว่าง)
ภาควิชากฎหมายพาณิชย์

นางสาวจารุวรรณ  สุขเรืองรอง
เลขานุการภาควิชากฎหมายแพ่ง

 

นางสาวปิยะรัตน์ แก้วงาม
ภาควิชากฎหมายมหาชน 

 


ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 นางสาวรนิดา มูหะมัดอารี

ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

 

 

 

นางนฤมล ทองอ่อน
ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

 

   

   

นายชัชวาลย์ บัวแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายสุภชัย ผดุงกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายไพโรจน์ การัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นายหนูเดือน  ไชยจินดา 
พนักงานขับรถยนต์

 
  

 

 นางภัคฑิชา กาญจนนท์

หัวหน้าศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย

 

นายณศุท กรองแก้วอาริยะ

นายดำรงพล ตั้งเจริญ

นางสาวนริศรา สารรัตน์ 

 

 

 

นายพิเศษ เกตุวรสุนทร