ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร

หัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์

 

รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  มณีพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม  อินทรัมพรรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์  ภูริสินสิทธิ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกพร  สุมนะเศรษฐกุล

อาจารย์โชติชวัล โชติกเสถียร

 

อาจารย์ดวงฤทัย บุญญาเสถียร

อาจารย์ณัฐกฤตา ลีลาประเทือง

 

อาจารย์ ดร.ชมพูนุท สถิตย์เสมากุล

 

  

อาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์

 

 นางสาวรนิดา มูหะมัดอารี

เลขานุการภาควิชาฯ

โทร.   ๒๔๗๔